Συνδεθείτε

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι «Γενικοί Όροι»), έχουν θεσπιστεί από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Hairmajesty-ΦΟΥΣΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Ε. Βοστάνη 15Α, ΤΚ 81100), με ΑΦΜ 116998164, ΔΟΥ  Μυτιλήνης, και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου (+30) 2251020569, email [email protected]) (στο εξής καλούμενη “Thebarberlist”)

“H Thebarberlist έχει στην κυριότητά της και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή Πλατφόρμα που φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο www.thebarberlist.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») την οποία (Πλατφόρμα) θέτει στη διάθεση των εγγεγραμμένων Μελών της για την προσφορά και την εύρεση υπηρεσιών κουρείου καθώς και για την προβολή και διαφήμιση των επιχειρήσεων τους.

Η Thebarberlist ειδικότερα παρέχει στις μεν Επιχειρήσεις- Μέλη που παρέχουν υπηρεσίες κουρείου τη δυνατότητα να προβάλουν στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες που παρέχουν, το χρόνο, τόπο, τρόπο παροχής τους κ.α., οι δε Χρήστες – Μέλη μπορούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, να πληροφορηθούν και να επιλέξουν την κατάλληλη υπηρεσία , καθως και να πληροφορηθούν για αγαθά και Υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που επιθυμούν να προσφέρουν τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες τους προς πώληση στην Ιστοσελίδα μας (οι «Συνεργάτες»).

Η Thebarberlist μπορεί, ανάλογα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των Υπηρεσιών του Κέντρου, να επεκτείνει ή να τροποποιήσει τις Υπηρεσίες της, να συμπεριλάβει καινούργιες ή να προβεί σε αντικατάσταση Υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή περιεχομένου.

Oι ακόλουθοι Γενικοί Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Thebarberlist παρέχει την πλοήγηση του δικτυακού τόπου και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν χωρίς εγγραφή Μέλους (πχ, υπηρεσίες ενημέρωσης, διαφήμισης, αποστολής newsletter κτλ) (εφεξής οι «λοιπές υπηρεσίες» ), και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξύ της Thebarberlist και των επισκεπτών/ εγγεγραμμένων Μελών αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Thebarberlist μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες Γενικοί Όροι εφαρμόζονται ως ανωτέρω ορίζεται, ανεξαρτήτως ηλεκτρονικού μέσου που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και τα Μέλη για την πρόσβασή τους στην Υπηρεσία και στις λοιπές υπηρεσίες της www.thebarberlist.gr.

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στο δικτυακού τόπο από τον επισκέπτη ή/και την εγγραφή των Χρηστών και των Επιχειρήσεων ως Μέλη, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών, Χρηστών και των Επιχειρήσεων, όπως αυτές νομίμως εκπροσωπούνται, των παρόντων Γενικών Όρων (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ).

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ Χρήστης /Επιχείρηση διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της Thebarberlist που παρέχονται στο www.thebarberlist.gr. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών ή ορισμένων εξ’ αυτών από τα ως άνω πρόσωπα, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ενώ κάθε φορά που εισέρχονται στο www.thebarberlist.gr επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με τη Thebarberlist με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Να σημειωθεί ότι η Thebarberlist δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος των παρόντων Γενικών Όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι απλοί επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων, κατά την είσοδό τους στο Δικτυακό Τόπο, οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Γενικών Όρων εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών της Thebarberlist δύνανται δε τα Μέλη να ζητήσουν τη διαγραφή του Λογαριασμού τους από την Υπηρεσία ή του email τους από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών newsletters, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν.

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Thebarberlist στο δικτυακό τόπο, τα Μέλη/επισκέπτες συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στη Thebarberlist για τις ενέργειες/ παραλήψεις των προσώπων αυτών.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα www.thebarberlist.gr είναι ελεύθερη και δωρεάν, εκτός από το κόστος σύνδεσης μέσω των τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που σας παρέχει ο πάροχος τηλεφώνου και διαδικτύου της επιλογής σας,

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας έχει προσωρινό χαρακτήρα. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να τροποποιήσουμε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την Ιστοσελίδα μας (καθώς και να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε όλα τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί). Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όποιος και αν είναι ο λόγος.

Ενημερώνουμε τακτικά την Ιστοσελίδα μας, το περιεχόμενο της οποίας ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε την Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα της) ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Το υλικό και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως συστάσεις ούτε να θεωρούνται ως τέτοιες τις οποίες μπορείτε να εμπιστεύεστε. Ως εκ τούτου, στο μέτρο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση τέτοιων πληροφοριών.

Είναι δική σας η ευθύνη να παράσχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και να την δείτε, καθώς και να διασφαλίσετε ότι έχετε εγκαταστήσει ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Είναι δική σας η ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο για να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης.

Ακατάλληλη χρήση της Ιστοσελίδας

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε με ακατάλληλο τρόπο την Ιστοσελίδα :

 • με τη συνειδητή εισαγωγή ιών, trojans, bugs, «λογικές βόμβες», χρονικές βόμβες, καταγραφή πληκτρολόγησης, προγράμματα κατασκοπείας, διαφημιστικό λογισμικό ή άλλα στοιχεία, προγράμματα ή κώδικες που επηρεάζουν τη λειτουργία του λογισμικού ή του εξοπλισμού πληροφορικής (ή έχουν σχεδιαστεί με αυτό τον σκοπό) και / ή
 • αποκτώντας ή προσπαθώντας να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον διακομιστή που φιλοξενεί την Ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε άλλον διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας, και / ή
 • διακόπτοντας την Υπηρεσία της Ιστοσελίδας μας με μεμονωμένες ή ταυτόχρονες από πολλές πηγές επιθέσεις.

Θα αναφέρουμε αυτές τις παραβιάσεις στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και θα συνεργαστούμε μαζί τους γνωστοποιώντας την ταυτότητά σας. Εάν διαπράξετε αυτές τις παραβιάσεις, θα χάσετε αμέσως το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας μας.

ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΙΑ

Πέραν των όρων και ορισμών που δίδονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, ισχύουν και οι κατωτέρω ορισμοί:

Δεδομένα εκπροσώπου:

Τα προσωπικά δεδομένα του νομίμου εκπρόσωπου της Επιχείρησης (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Δεδομένα Επιχείρησης:

Τα δεδομένα που δηλώνει η Επιχείρηση κατά την εγγραφή της (επωνυμία, διακριτικό τίτλο, δραστηριότητα, νομική μορφή, ΑΦΜ, ΔΟΥ), διεύθυνση έδρας (οδός και αριθμός), ΤΚ, Περιοχή, τηλέφωνα επικοινωνίας, επιμέρους χαρακτηριστικά της επιχείρησης.

Δεδομένα Χρήστη:

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ο Χρήστης δηλώνει και χορηγεί στη Thebarberlist κατά τη διαδικασία εγγραφής νέου Μέλους (όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φύλο, περιοχή, ηλικία και ημερομηνία γεννήσεως ή όπως αλλιώς αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον) και επιπλέον τα δεδομένα τα οποία η Thebarberlist αντλεί από τις σελίδες Facebook και Google του Χρήστη, εφόσον επιλέξει αυτή τη διαδικασία εγγραφής.

Διαχειριστικό εργαλείο:

Το σύστημα διαχείρισης του Λογαριασμού, Προφίλ και των υπηρεσιών ομορφιάς που παρέχεται από τη Thebarberlist στις Επιχειρήσεις κατά την εγγραφή τους.

Δικτυακός τόπος:

Ο δικτυακός τόπος www.thebarberlist.gr ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος φιλοξενήσει στο μέλλον τις υπηρεσίες του, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thebarberlist .

Εξουσιοδοτημένος Χρήστης:

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό του Μέλους στην εγγραφή ή/και χρήση της Υπηρεσίας.

Επισκέπτης:

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο πλοηγείται στο δικτυακό τόπο ή/και κάνει χρήση των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο από τη Thebarberlist για την χρήση των οποίων δεν απαιτείται εγγραφή Μέλους.

Επιχείρηση:

Θεωρείται το νομικό πρόσωπο ή ο επαγγελματίας που εγγράφεται στην πλατφόρμα της Thebarberlist που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει Λογαριασμό στο www.thebarberlist.gr με σκοπό να προβάλλει στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες κουρείου που παρέχει ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο επιλογής εκ μέρους των Χρηστών.

Λογαριασμός Μέλους:

Ο Λογαριασμός που ανοίγεται αυτομάτως από τη Thebarberlist με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Μέλους στην Υπηρεσία και στον οποίο έχουν πρόσβαση τα Μέλη μέσω των κωδικών πρόσβασης με σκοπό τη διαχείριση των δεδομένων τους.

Μέλος:

Θεωρούνται οι Χρήστες και οι Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο παρόν.

Νόμιμος εκπρόσωπος:

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό δεσμεύει την Επιχείρηση/ Επαγγελματία στις συναλλαγές της/του με τρίτους, συμπεριλαμβανομένης και της Thebarberlist.

Πληροφορίες:

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τόσο στην Επιχείρηση όσο και στις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες κουρείου και προβάλλονται στο Προφίλ της Επιχείρησης, συμπεριλαμβάνουν δε και τις αξιολογήσεις των Χρηστών, την πολιτική κράτησης και ακύρωσης, τρόπους πληρωμής, ωράριο λειτουργίας, τιμές, εργαζόμενους/συνεργάτες της κτλ και οι οποίες είναι προσβάσιμες στο Χρήστη μέσω του Προφίλ της Επιχείρησης.

Προφίλ Επιχείρησης:

Η σελίδα της Επιχείρησης μέσα στην Υπηρεσία στην οποία προβάλλονται οι Πληροφορίες της Επιχείρησης.

Στοιχεία Χρήστη:

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία του Χρήστη που καταγράφονται από τη Thebarberlist  κατά τη δια-δράση του με την Υπηρεσία στην Πλατφόρμα (όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που προβάλλονται στο Προφίλ του) αλλά και των λοιπών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης στο δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων διαδικτυακής συμπεριφοράς του Χρήστη ή και στοιχείων που λαμβάνονται για αυτόν από τα Cookies και η Thebarberlist επεξεργάζεται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Συνεργάτες:

Αντιπρόσωποί, εκπρόσωποί, υπάλληλοί, πελάτες, προμηθευτές, τρίτοι πάροχοι, βοηθοί, πληρεξούσιοι, και οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό είτε της Thebarberlist είτε των Μελών.

Πλατφόρμα:

Η Πλατφόρμα προβολής της Thebarberlist που παρέχεται στο δικτυακό τόπο.

Υπηρεσίες (λοιπές):

Οποιαδήποτε υπηρεσία της Thebarberlist παρέχεται στην Πλατφόρμα σε επισκέπτες ή/και Μέλη της Υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητη για τη χρήσης τους η εγγραφή των προσώπων αυτών ως Μέλη, όπως ενδεικτικά υπηρεσία ενημέρωση, Blog, διαφήμισης, εγγραφής σε newsletter κ.α.

Υπηρεσίες κουρείου:

Οι υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στο Προφίλ των Επιχειρήσεων και οι οποίες δύνανται κατά καιρούς να τροποποιούνται. Για τους σκοπούς του παρόντος, η όταν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη υπηρεσία, θα εννοείται η υπηρεσία που παρέχεται στο Χρήστη από την Επιχείρηση στην κράτηση της οποίας ο Χρήστης έχει προβεί μέσω της Πλατφόρμας.

Χρήστης:

Θεωρείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο εγγράφεται στην πλατφόρμα της Thebarberlist που παρέχεται στο δικτυακό τόπο με σκοπό να κάνει χρήση της Πλατφόρμας της Thebarberlist για την παροχή σε αυτό των υπηρεσιών κουρείου που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις.

Η Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων η Πολιτική Cookies και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων των Γενικών Όρων δεν είναι περιοριστικές για την ερμηνεία τους.

Οποιαδήποτε αναφορά ή ορισμός σε λέξεις που είναι στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό αυτών.

III. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

 1. Σκοπός

Η εγγραφή τόσο των Επιχειρήσεων όσο και των Χρηστών στην πλατφόρμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι μεν Επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το Προφίλ τους στην Πλατφόρμα και να προβάλλουν τις υπηρεσίες κουρείου που παρέχουν αλλά και άλλες σχετικές Πληροφορίες που τις αφορούν, αφετέρου οι Χρήστες να μπορούν να κάνουν επιλόγή. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μέλος είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Τα Μέλη φέρουν την ευθύνη για τα δεδομένα και στοιχεία που χορηγούν και η Thebarberlist βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τα στοιχεία τους. Τα προσωπικά δεδομένα που τα Μέλη χορηγούν κατά την εγγραφή τους ως Μέλος, η Thebarberlist τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της.

 1. Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

2.1 Εγγραφή Χρήστη

Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η χορήγηση των παρακάτω προσωπικών του δεδομένων: όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και η αποδοχή εκ μέρους του των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Thebarberlist .

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το είδος, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των Μελών/ Χρηστών αναφορικά με αυτά, περιέχονται στην Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Thebarberlist.

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, η Thebarberlist θα αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δηλωθέν από το Χρήστη e-mail στην αίτηση έγγραφης, το οποίο να ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής του. Μόνο με την επιβεβαίωση της εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής ολοκληρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στην Υπηρεσία της Thebarberlist.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Thebarberlist ανοίγει στο Χρήστη δικό του Λογαριασμό Μέλους και Προφίλ.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία εγγραφής θα διατηρηθούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα δικαιώματα που σας παραχωρήθηκαν και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies.

Ο Χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί έναν μόνο Λογαριασμό Χρήστη, στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασής του. Απαγορεύεται ο ίδιος Χρήστης να έχει διάφορους λογαριασμούς χρήστη στην Thebarberlist (για παράδειγμα, παραποιώντας την ταυτότητά του και χρησιμοποιώντας διαφορετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και δημιουργώντας λογαριασμό για άλλα άτομα, παρόλο που μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα να τους ενημερώσει να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα.

Αν ένας Χρήστης δημιουργήσει λογαριασμούς παραβιάζοντας οποιοδήποτε από τα παραπάνω (είτε έχει εγγραφεί χρησιμοποιώντας ψεύτικα δεδομένα είτε δεδομένα τρίτων, έχει δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς για τον εαυτό του, παραποιώντας την ταυτότητά τους, δημιουργώντας λογαριασμούς για τρίτους κ.λπ.), η Thebarberlist επιφυλάσσεται του δικαιώματος:

(i) να αναστείλει την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας που αγοράστηκε από τον Χρήστη χωρίς δικαίωμα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά της

(ii) να ακυρώσει τους παραπάνω λογαριασμούς, ακυρώνοντας οποιαδήποτε πίστωση μπορεί να έχει δημιουργηθεί σε αυτούς,

(iii) να απαγορεύσει τη δημιουργία νέων λογαριασμών για τον εν λόγω Χρήστη και / ή να αρνηθεί ή να ακυρώσει την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα της Thebarberlist,

(iv) και, εν πάση περιπτώσει, να αποδώσει στον Χρήστη τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν στην Thebarberlist ως αποτέλεσμα της δόλιας χρήσης του Δικτυακού Τόπου της Thebarberlist.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την εγγραφή στην Ιστοσελίδα ή / και να ακυρώσουμε όλα ή μέρος των δικαιωμάτων του Μέλους. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την αδυναμία ενός Μέλους να έχει πρόσβαση στις σελίδες του Δικτυακού Τόπου.

Έχουμε επίσης το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή όλους τους κωδικούς ταυτοποίησης Χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης που επιλέξατε ή που σας δόθηκαν από εμάς αν θεωρήσουμε ότι δεν συμμορφώνεστε με τους Όρους και τις Πολιτικές μας.

Όποιος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της Thebarberlist το πράττει για δικό του λογαριασμό και χωρίς καμία ευθύνη της Thebarberlist για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που ενδέχεται να υπάρχουν στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή σε άλλα περιεχόμενα στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτής. Συγχρόνως η Thebarberlist δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας της ούτε για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Με την αγορά μιας Υπηρεσίας που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της Thebarberlist, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις που το Κέντρο καθορίζει ως απαραίτητες για την σωστή απόδοση της Υπηρεσίας. Διαφορετικά, το Κέντρο μπορεί, κατά την κρίση του, να μην σας παράσχει την Υπηρεσία.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να εκτελεί ενέργειες που ενδέχεται να βλάψουν τη φήμη της Thebarberlist ή τρίτου μέρους. Ο Χρήστης απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την Thebarberlist σε περίπτωση που αυτή ακυρώσει ή αναστείλει τον Λογαριασμό Χρήστη για λόγους παραβίασης των διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων και ειδικότερα, αν ο Χρήστης δεν καταβάλει την τιμή της Υπηρεσίας ή χρησιμοποιεί πλαστούς λογαριασμούς αποδεδειγμένα ή βάσει υποψιών.

Ο Χρήστης είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας  και του περιεχομένου της και η Thebarberlist δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Thebarberlist διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα της χωρίς να απαιτείται καμία ειδοποίηση, για λόγους οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2.2 Εγγραφή Επιχείρησης

Η Εγγραφή της Επιχείρησης στην πλατφόρμα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτής. Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και δωρεάν. Η Επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει στη Thebarberlist μια αίτηση εγγραφής.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, η Επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει το εταιρικό της προφίλ και να αναρτήσει στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες κουρείου που παρέχει και τις σχετικές με αυτή και τις υπηρεσίες της πληροφορίες.

2.3 Λογαριασμός Μέλους

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Χρήστης/ Επιχείρηση αποκτούν την ιδιότητα του Μέλους. Ως Μέλη αποκτούν Λογαριασμό στη Thebarberlist, στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα τους και τα στοιχεία τους που δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Τα δεδομένα και στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τυχόν να αλλάξει κάποια από τα δεδομένα του, εισέρχεται στο Λογαριασμό του και αποθηκεύει τα νέα δεδομένα/στοιχεία του.

Με την εγγραφή του το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Thebarberlist , τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Οποτεδήποτε παρέχεται η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσής για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που το Μέλος έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή Μέλους. Οποιαδήποτε στιγμή το Μέλος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση τους, (σε περίπτωση που δεν το κάνει το ίδιο το Μέλος μέσω του Λογαριασμού του), την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από τη Thebarberlist, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα του Μέλους διατηρούνται από τη Thebarberlist μόνο για όσο χρόνο αυτό παραμένει εγγεγραμμένο Μέλος, με τη ρητή επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Τα δεδομένα του Μέλους δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο για σκοπό πέραν του σκοπού που σαφώς ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . Αν το Μέλος επιθυμεί τη διαγραφή του Λογαριασμού του, θα πρέπει να αποστείλει στη Thebarberlist το σχετικό του αίτημα εγγράφως. Η Thebarberlist θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του Λογαριασμού του εν λόγω Μέλους, το συντομότερο δυνατόν.

2.4 Το Προφίλ Χρήστη

Με την εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος, δημιουργείται αυτομάτως και το προφίλ του στην Πλατφόρμα. Στο προφίλ του Χρήστη αποθηκεύονται πληροφορίες αναφορικά με το Χρήστης και τη διά- δράση του με την Υπηρεσία από την εγγραφή του και έπειτα. Ο Χρήστης δύναται να ανεβάσει στο Προφίλ του φωτογραφίες του με δική του ευθύνη.

2.5 Προφίλ Επιχείρησης

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής της Επιχείρησης και το άνοιγμα Λογαριασμού της, δίνεται η δυνατότητα στην Επιχείρηση να δημιουργήσει το Προφίλ της, δηλαδή τη δική της σελίδα μέσα στην Πλατφόρμα στην οποία παρουσιάζεται στους Χρήστες προβάλλοντας την ίδια την Επιχείρηση και τα παρεχόμενα από αυτή προϊόντα/ υπηρεσίες. Ειδικότερα η Επιχείρηση μπορεί να αναρτήσει πληροφορίες αναφορικά με την Επιχείρησή, τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, τυχόν προσφορές, το ωράριο λειτουργίας, τους συνεργάτες της, μεθόδους παροχής των υπηρεσιών κτλ, ενώ ορατές στο Προφίλ της επιχείρησης είναι και οι αξιολογήσεις και τα σχόλια των Χρηστών οι οποίοι έκαναν χρήση των υπηρεσιών και αντίστοιχη βαθμολογία της Επιχείρησης από αυτούς.

 1. Προϊόντα & Υπηρεσίες

Η Thebarberlist και τα συνεργαζόμενα κουρεία-κομμωτήρια έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν Προϊόντα ή Υπηρεσίες που αντιστοιχούν στα όσα περιγράφονται στην σχετική Σύμβαση.

Όλα τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται εφόσον είναι διαθέσιμα. Τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που πραγματικά παρασχέθηκαν ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες ή / και τις περιγραφές στην ιστοσελίδα, όπου αναφέρονται μόνο ενδεικτικά. Ζητάμε από τους συνεργάτες μας να ελέγξουν την ορθότητα, την πληρότητα και την αξιοπιστία όλων των πληροφοριών (που δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς) που δημοσιεύονται στις σελίδες τους στην Ιστοσελίδα μας. Εναπόκειται σε κάθε Συνεργάτη να ελέγξει τη διαθεσιμότητα και την ορθή περιγραφή όλων των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

Θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη (ή του αποδέκτη των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών) η κοινοποίηση εκ των προτέρων ιατρικών παθήσεων ή θεμάτων υγεία σας ή / και ειδικών αναγκών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρήση των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών ή να τις καταστήσουν επιβλαβείς για σας (αναφέρουμε ενδεικτικά αλλεργίες ή προβλήματα υγείας). Με την επιφύλαξη του άρθρου 9.3, αν εσείς (ή οι αποδέκτες των διαφόρων Προϊόντων ή Υπηρεσιών) δεν δώσετε τις πληροφορίες αυτές στο ανάλογο Σαλόνι, ούτε η Thebarberlist ούτε το Σαλόνι θα είναι υπεύθυνα απέναντι σε σας (ή στους αποδέκτες των Προϊόντων ή Υπηρεσιών) για τραυματισμούς, απώλεια ή βλάβη που παρόλο που προκλήθηκε από τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες, θα μπορούσε ευλόγως να έχει αποφευχθεί αν εσείς (ή οι αποδέκτες των Προϊόντων ή Υπηρεσιών) είχαν κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές πριν από την παραλαβή των Προϊόντων ή Υπηρεσιών.

 1. Πολιτική Ακύρωσης – Αλλαγής

Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την κράτηση σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική της κάθε Επιχείρησης, όπως αυτή συμφωνείται μεταξύ του Χρήστη και της Επιχείρησης στο Προφίλ της Επιχείρησης. Πριν ο Χρήστης προβεί σε ακύρωση, παρακαλείται όπως ελέγξει την πολιτική της εν λόγω Επιχείρησης αναφορικά με τις ακυρώσεις. Ειδικότερα ισχύουν οι κατωτέρω διατάξεις αναφορικά με την ακύρωση κρατήσεων:

 1. Κατάταξη επιχειρήσεων

Με την επιφύλαξη της προνομιακής προβολής των Επιχειρήσεων βάσει των παρόντων όρων, η Thebarberlist δε προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει τις Επιχειρήσεις ή/και τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες ομορφιάς, τα χαρακτηριστικά, ιδιοκτήτες, τιμές ή πολιτικές αυτών. Δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης (της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας) οποιασδήποτε διαθέσιμης στην Πλατφόρμα Επιχείρησης η/και υπηρεσίας κουρείου. Οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα που συνοδεύουν τις Επιχειρήσεις και τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες ομορφιάς, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους της Thebarberlist.

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Επιχειρήσεις και οι παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες ομορφιάς στην Πλατφόρμα, καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από τη Thebarberlist η οποία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαφοροποιήσει μονομερώς τον τρόπο εμφάνισης των Επιχειρήσεων ή/και των υπηρεσιών ομορφιάς, ενημερώνοντας τα Μέλη με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο, όπως ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με την τροποποίηση των παρόντων.

 1. Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση

Εάν και όπου η λειτουργία της Ιστοσελίδας το επιτρέπει, ο Χρήστης μπορεί, μετά την παροχή της Υπηρεσίας, να δημοσιεύσει σχόλια ή κριτικές των Υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο, αναφέροντας πάντοτε την αλήθεια των γεγονότων, εκφραζόμενος με γραμματική ορθότητα και χρησιμοποιώντας μια γλώσσα χωρίς προσβλητικές και αγενείς εκφράσεις.

Η αξιολόγηση δεν είναι υποχρεωτική εκ μέρους του Χρήστη. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με την συμπλήρωση μιας σχετικής φόρμας. Η συμπληρωμένη φόρμα με τα σχόλια πελατών μπορεί (α) να αναρτηθεί στο Προφίλ της Επιχείρησης αποκλειστικά για την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών σχετικά με τη γνώμη σας για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα της υπηρεσίας- εκ μέρους της Επιχείρησης, (β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από την Thebarberlist και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρειας για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης ή βελτίωση των υπηρεσιών της, στο δικτυακό τόπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, σε ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την Thebarberlist. Στην φόρμα σχολίων πελατών θα προβάλλεται το όνομά και το πρώτο γράμμα από το επίθετο του Χρήστη, χωρίς ωστόσο να προβληθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, δεδομένα ή στοιχείο για αυτόν. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ανεβάσει φωτογραφία του στο Προφίλ του, αυτή αυτομάτως θα φαίνεται και στο Χρήστη ο οποίος παραθέτει τα σχόλιά του και κάνει και την αξιολόγηση της Επιχείρησης.

Ο Χρήστης οφείλει ωστόσο να είναι αντικειμενικός κατά την διαδικασία αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των Επιχειρήσεων και να παρέχει αληθή στοιχεία και καθόλου προσωπικές προσβολές. Απαγορεύεται η αθέμιτη παρεμβολή σε Προφίλ Επιχείρησης καθώς και η υποβολή παραπλανητικών ή/ και συγκριτικών αξιολογήσεων, ή η χειραγώγηση του συστήματος για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε περίπτωση που η Thebarberlist λάβει γνώση οποιασδήποτε τέτοιας μη αποδεκτής ενέργειας, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, όπως μονομερώς διαγράψει μια αξιολόγηση.

Η Thebarberlist διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, αρνηθεί ή διαγράψει σχόλια και αξιολογήσεις, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρειά. Η φόρμα σχολίων πελατών θα πρέπει να θεωρείται έρευνα και δεν περιλαμβάνει (πρόσθετες εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις, κίνητρα κ.α.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι η Thebarberlist είναι διανομέας (χωρίς καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει) και όχι εκδότης των εν λόγω σχολίων. Η Thebarberlist θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση και την επισκόπηση των σχολίων των Χρηστών σε σχέση με την προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Η Thebarberlist δεν θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία με τις Επιχειρήσεις σε σχέση με τα σχόλια των Χρηστών (το περιεχόμενο ή συνέπειες από τη δημοσίευση ή τη διανομή αυτών) και σε καμία περίπτωση δεν παίρνει θέση ούτε αναλαμβάνει διαδικασίες για τη διευθέτηση τυχόν διένεξης ή οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει μεταξύ του Χρήστης και της Επιχείρησης εκ του λόγου αυτού. Η υποχρέωση της Thebarberlist εξαντλείται στη μη ανάρτηση σχολίων τα οποία είναι αντίθετα με τους κανόνες της ηθικής και της καλής πίστης. Η Thebarberlist δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση ή διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο.

Οι κριτικές των Χρηστών που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο είναι οι προσωπικές γνώμες ατόμων που έχουν επισκεφτεί τις Επιχειρήσεις και τους έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες ομορφιά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση, προτροπή, έγκριση ή διαβεβαίωση από τη Thebarberlist .

Η Thebarberlist  μπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να αναστείλει την Υπηρεσία αν θεωρεί κατά την απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια ότι ο Χρήστης παραβιάζει οποιονδήποτε από τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στους Όρους και Προϋποθέσεις ή χρησιμοποιεί κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο ή / και ψευδές κατά την κρίση της.

Όλες οι δημοσιευμένες παρατηρήσεις θα αποδίδονται στο όνομα του Μέλους που τις ανάρτησε ή στο όνομα του λογαριασμού κοινωνικών μέσων με τον οποίο αυτό συνδέεται, αλλά η ηλεκτρονική του διεύθυνση δεν θα δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη δημοσίευση Περιεχομένου Δημιουργούμενου από τον Χρήστη που δεν ανταποκρίνεται στην Πολιτική μας ή να διαγράψουμε προηγούμενα δημοσιεύματα. Αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από την απόφαση για άρνηση δημοσίευσης Περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη ή για διαγραφή εκείνων που έχουν ήδη δημοσιευθεί.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κλείσουμε τους λογαριασμούς του Μέλος ή / και να αρνηθούμε σε ορισμένους χρήστες τη δυνατότητα δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα Περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη σε περίπτωση επανειλημμένων και / ή σοβαρών παραβιάσεων των Πολιτικών Περιεχομένου Χρήστη.

Οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται από Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη και δημοσιεύονται από μέλη της Ιστοσελίδας ή από άλλα μέλη του κοινού, ανήκουν στο πρόσωπο που τις δημοσιεύει και όχι στην Thebarberlist, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο.

Ωστόσο, αν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο ενός χρήστη στην Ιστοσελίδα της είναι προσβλητικό, άσεμνο, δυσφημιστικό, ρατσιστικό, επιβλαβές, παράνομο ή παραπλανητικό, ενημερώστε μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας με θέμα «Δυσφημιστικά Σχόλια». Μετά την παραλαβή της καταγγελίας μπορούμε να διαγράψουμε το Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη ή να μπλοκάρουμε την πρόσβασή του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

.

 1. Τιμή και πληρωμή

Οι τιμές παράδοσης ή / και εργασίας καθορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ιστοσελίδα, αλλά μπορεί να τροποποιηθούν από το Σαλόνι ανά πάσα στιγμή.

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην σελίδα που είναι αφιερωμένη στα διάφορα Προϊόντα και Υπηρεσίες. Οι τιμές εργασίας και παράδοσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται αναλόγως, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των αλλαγών στην Ιστοσελίδα.

Δεδομένου ότι η ιστοσελίδα περιέχει προδιαγραφές για πολλά Προϊόντα και Υπηρεσίες, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται μπορεί να υπάρχουν ανακρίβειες σε ορισμένες τιμές και άλλες πληροφορίες σχετικά με ορισμένα Προϊόντα και Υπηρεσίες.

 1. Προσφορές

Οι Επιχειρήσεις δύνανται να αναρτήσουν στην Πλατφόρμα με ιδία ευθύνη προσφορές στις παρεχόμενες υπηρεσίες ομορφιάς. Στις αντίστοιχες υπηρεσίες θα εμφανίζεται η παλιά και η νέα τιμή. Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν την εφαρμοστέα νομοθεσία αναφορικά με τις προσφορές – εκπτώσεις, αλλά και τις προωθητικές τους εν γένει ενέργειες, όπως για παράδειγμα θα πρέπει οι προσφορές τους να μην είναι παραπλανητικές, να είναι δίκαιες, να μην κρύβουν κρυφά κόστη, οι όροι τους να είναι σαφείς και ξεκάθαροι κτλ). Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφορές είτε κλικάρωντας το αντίστοιχο πεδίο στην αρχική σελίδα, είτε με περιήγηση στο Προφίλ των Επιχειρήσεων. Οι Προσφορές, όπως εξάλλου και οι τιμές, αφορούν στο σύνολο των χρημάτων που θα καταβάλλουν οι Χρήστες που θα προβούν σε κράτηση των αντίστοιχων υπηρεσιών ομορφιάς και είναι δεσμευτικές για την Επιχείρηση.

 1. Διαθέσιμα Πακέτα της Υπηρεσίας. Περιγραφή – Κόστος

Η Thebarberlist διαθέτει διάφορα πακέτα Υπηρεσίας με διαφορετικές παροχές και κόστη,τα οποία αναγράφονται στην αρχική σελίδα και στην ενότητα «Τιμές».

Η Thebarberlist δύναται να τροποποιήσει ή ακυρώσει τα Πακέτα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Κάθε μεταβολή θα αναρτάται στην Πλατφόρμα κάθε δε μεταβολή σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα επηρεάζει τα Πακέτα που η Επιχείρηση έχει επιλέξει πριν την μεταβολή τους και άρα και τις οικονομικές συμφωνίες που αντιστοιχούν στα Πακέτα αυτά.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης να αλλάξει Πακέτο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας της με τη Thebarberlist. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση θελήσει να αλλάξει το Πακέτο που έχει επιλέξει με κάποιο κατώτερο, πριν τη λήξη της συνδρομής του, η Thebarberlist δε θα επιστρέφει χρήματα.

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Thebarberlist
 2. Γενικά

Η δραστηριότητα της Thebarberlist εξαντλείται στην προώθηση επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση κρατήσεων για παροχή εκ μέρους των Επιχειρήσεων υπηρεσιών κουρείου στους Χρήστες, και δεν παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών ομορφιάς των Επιχειρήσεων που θα παρέχουν αυτές στους Χρήστες κατά την επίσκεψη τους σε αυτές (επιχειρήσεις) και αντιστρόφως για την έγκυρη εμφάνιση των Χρηστών στην Επιχείρηση κατά την δηλωθείσα στην κράτηση ημερομηνία και ώρα, για το ήθος και τη διαγωγή τους, ούτε και για την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της επιχείρησης κατά την αποχώρησή του από αυτή.

 1. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Thebarberlist

2.1 Οριστική διαγραφή Λογαριασμού Μέλους

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η Thebarberlist ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαγράψει το Λογαριασμό Μέλους σε περίπτωση που το Μέλος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thebarberlist παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας, ή/και παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή/και έχει διαπράξει κατά την κρίση της Thebarberlist ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και προκαλέσει άμεσο κίνδυνο-ζημία στη Thebarberlist ή/και σε οποιοδήποτε Μέλος, ή/και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στο παρόν.

Στις ως άνω περιπτώσεις η διαγραφή Λογαριασμού είναι άμεση και αυτόματη, χωρίς η Thebarberlist να δίνει δικαίωμα στο Μέλος να άρει την παραβίαση, ρητά δε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις των Μελών της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.2 Προσωρινή απενεργοποίηση της υπηρεσίας

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η Thebarberlist ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απενεργοποιήσει προσωρινά το Λογαριασμό του Μέλους άμεσα και αζημίως, σε περίπτωση που αυτή κρίνει ότι ο Χρήστης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του παρόντος, ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτή και μέχρις ότου άρει την παράβαση εντός διαστήματος που η Thebarberlist κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια του έχει τάξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του, η Thebarberlist δύναται να απενεργοποιήσει οριστικά το Λογαριασμό του Μέλους, επιφυλασσόμενης ρητά παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ρητά συμφωνείται ότι το Μέλος δεν δύναται για τις περιπτώσει των άρθρων IV.2.1 και IV.2.2 να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από την απενεργοποίηση της Υπηρεσία σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε η Thebarberlist για τη διαγραφή του Λογαριασμού ήταν εσφαλμένες, καθόσον αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί η Thebarberlist για την εξεύρεση τυχόν παράνομων ή αντισυμβατικών δραστηριοτήτων των Μελών, βασίζονται είτε σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα, είτε και σε καταγγελίες άλλων Μελών.

Εξυπακούεται ότι το Μέλος που έχει διαγραφεί από την Υπηρεσία απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά της Υπηρεσίας με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η Thebarberlist συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το Μέλος συναινεί η Thebarberlist να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

Τυχόν οφειλές του Μέλους προς την Εταιρεία καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Τυχόν υποβληθείσες και παραληφθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την απώλεια ιδιότητας του μέλους.

2.3 Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας

Η Thebarberlist διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της Thebarberlist, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η Thebarberlist θα ενημερώνει τα Μέλη της με σχετική της ανάρτηση στην Πλατφόρμα. Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέλη δε δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά της Thebarberlist για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η Thebarberlist κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Thebarberlist μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας με ή χωρίς προειδοποίηση.

2.4 Παροχή Πληροφοριών

Η Thebarberlist, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Χρηστών ή/και των Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στη Thebarberlist σύμφωνα με το παρόν, των δεδομένων των πιστωτικών καρτών και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων.

 1. Περιορισμός εγγυήσεων – υποχρεώσεων

Η Thebarberlist ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Υπηρεσία να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Χρηστών και των Επιχειρήσεων να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω.

Επιπλέον η Thebarberlist ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Χρήστης ή και η Επιχείρηση τη χρησιμοποιεί (β) την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των Χρηστών και των Επιχειρήσεων έναντι αλλήλων για την αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών ομορφιάς από το δεύτερο προς τον πρώτο και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές, (γ) την καταλληλότητα των υπηρεσιών κουρείου για τη χρήση που ο εκάστοτε Χρήστης την προορίζει.

Η Υπηρεσία παρέχεται ‘ως έχει και διατίθεται’ και κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή από τη Thebarberlist οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα της Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις .Η Thebarberlist λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου διασφαλίσει ότι οι Χρήστες και οι Επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάση νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των πληροφοριών που της παρέχονται, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιο Μέλος έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και κατά την παροχή των υπηρεσιών, (γ) δραστήριας αναζήτησης της εξουσιοδότησης που δίδεται από το Χρήστη στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του, ούτε της νομιμοποίησης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών αναφορικά με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας για λογαριασμό και επ’ ονόματι των Χρηστών ή Επιχειρήσεων που ενεργούν, (δ) ελέγχου της τήρησης εκ μέρους των Χρηστών και Επιχειρήσεων κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή και παροχή, της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή ή άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Thebarberlist ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι του Χρήστη, των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών, των Επιχειρήσεων, των Συνεργατών τους ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) Καθυστερημένη ή μη προσήκουσα αποστολή, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή και Περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας λαθών, παραλήψεων, τεχνικών κολλημάτων λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers. (β) Τυχόν οριστική ή προσωρινή απενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακοπή λειτουργίας του συνόλου της Υπηρεσίας ή μεμονωμένων λειτουργιών της, διαγραφή Λογαριασμού Μέλους ή τεχνικά κολλήματα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (γ) Γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της Thebarberlist ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των Μελών για τις οποίες η Thebarberlist δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (δ) Χρήση εκ μέρους των Επιχειρήσεων ή τρίτων των δεδομένων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Υπηρεσίας και την παροχή των υπηρεσιών ομορφιάς. (ε) Παράβαση της κείμενης φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας που σχετίζεται ενδεικτικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. (στ) Τυχόν ασυμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας της Υπηρεσίας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα. (ζ) Γεγονότα ανωτέρας βίας.

Πλέον των ανωτέρω ρητά συμφωνούνται τα εξής: Οι Χρήστες συνάπτουν με τις Επιχειρήσεις μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις για την παροχή των υπηρεσιών , με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις που δύνανται να βασίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον αυτούς οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση της. Η Thebarberlist σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Η Thebarberlist, οι Συνεργάτες της ή/και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες, δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων μεταξύ Χρηστών και Επιχειρήσεων και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Η Thebarberlist με την παροχή της Υπηρεσίας δε καθίσταται πάροχος υπηρεσιών  και επομένως ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση φέρει ή έχει για την διασφάλιση των υποχρεώσεων των Μελών, πλην των όσων ρητά έχει επιφυλαχθεί στο παρόν.

Τυχόν παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ή που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις) ή τα ειδικά αιτήματα των Χρηστών, θα πρέπει να διαχειρίζονται από τις Επιχειρήσεις, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της Thebarberlist. Η Thebarberlist δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Χρηστών κατά την επίσκεψή τους στην Επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι η Thebarberlist ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Thebarberlist για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Thebarberlist για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα και από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία ή ότι τα ελαττώματα θα εξαλειφθούν. Από την άποψη αυτή, πρέπει να λάβετε τις προσωπικές σας προφυλάξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για διακοπές λειτουργίας που προκαλούνται από ηλεκτρονικές επιθέσεις οι οποίες ξεκινούν ταυτόχρονα από πολλαπλές πηγές, για ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να διεισδύσουν στις συσκευές, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο υλικό του υπολογιστή σας, μετά από χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για μη συντήρηση της Ιστοσελίδας μας και / ή για καθυστερημένη ή μη παράδοση του Υλικού.

Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες, αναδυόμενες ή άλλες ζημίες, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητά τους.

Το Υλικό ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη και δεν εγγυούμαστε για την ακρίβεια και την πληρότητά του.

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν από εσάς σε σχέση με το Υλικό της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, τίποτε στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να επηρεάσει τα αναγνωρισμένα από τον νόμο δικαιώματα ή να αποκλείσει την ευθύνη μας στις ακόλουθες περιπτώσεις: θάνατος ή σωματικές βλάβες, ψευδής δήλωση εκ προθέσεως, και / ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη μη εξαιρέσιμη ή περιοριζόμενη βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΊ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Thebarberlist ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Υπηρεσίας, η Thebarberlist δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Πλατφόρμα, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τις Επιχειρήσεις, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του δικτυακού τόπου, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων.

Η ύπαρξη των Επιχειρήσεων έχει διαπιστωθεί από τη Thebarberlist, η οποία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο να διαπιστώνει την ύπαρξη και λειτουργία αυτών, ωστόσο η Thebarberlist ουδεμία ευθύνη φέρει αν η Επιχείρηση λειτουργεί κατά το χρόνο πραγματοποίησης μιας κράτησης ή και επίσκεψης του Χρήστη στην Επιχείρηση σύμφωνα με τα στοιχεία της κράτησης.

Η Thebarberlist δεν υποχρεούται να ελέγχει τις υπηρεσίες ομορφιάς, τις προσφορές, αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναρτώνται και δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Thebarberlist δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαμόρφωση των προσφορών, την ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών.

Παρά το γεγονός ότι η Thebarberlist καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχονται στην Πλατφόρμα, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας της Thebarberlist, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, των εφαρμογών, των κειμένων, των εικόνων και του πηγαίου κώδικα (τα οποία ορίζονται συνολικά ως «Περιεχόμενο») προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η Thebarberlist είναι ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Thebarberlist, της Ιστοσελίδας της και του περιεχομένου της ή, κατά περίπτωση, έχει λάβει τις αντίστοιχες άδειες χρήσης ή / και εκμετάλλευσης.

Ομοίως, είναι κάτοχος του domain name της Ιστοσελίδας της Thebarberlist, των εμπορικών σημάτων και διακριτικών, των πληροφοριών και των υπόλοιπων έργων και εφευρέσεων που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα της Thebarberlist καθώς και της αντίστοιχης τεχνολογίας.

Σε καμία περίπτωση το Περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ρητή άδεια της Thebarberlist.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα και τις άδειες των σχολίων, των εικόνων, των διακριτικών και του περιεχομένου που ενδέχεται να περιλάβει ή / και να δημοσιεύσει, απαλλάσσοντας έτσι την Thebarberlist από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Ομοίως, ο Χρήστης χορηγεί στην Thebarberlist την άδεια χρήσης τους με μοναδικό σκοπό τη δημοσίευση και τον μετριασμό των σχολίων του.

Ο Χρήστης και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θέλει να εισαγάγει έναν υπερσύνδεσμο ή άλλο (για παράδειγμα, συνδέσμους ή widgets) (υπερσύνδεσμος «Hyperlink») πρέπει να λάβει προηγουμένως την γραπτή έγκριση της Thebarberlist.

Η δημιουργία ενός υπερσυνδέσμου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της Thebarberlist και του κατόχου της ιστοσελίδας όπου βρίσκεται ο υπερσύνδεσμος ή widget ή αποδοχή ή έγκριση από την Thebarberlist των περιεχομένων ή των Υπηρεσιών του.

Σε κάθε περίπτωση, η Thebarberlist διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει ή να διαγράψει οποιουσδήποτε υπερσυνδέσμους ή widgets στην Ιστοσελίδα της, ειδικά στην περίπτωση παράνομων δραστηριοτήτων και περιεχομένου αυτών.

Η Ιστοσελίδα της Thebarberlist μπορεί να θέσει στη διάθεση του Χρήστη, με αποκλειστικό σκοπό την αναζήτηση και πρόσβαση σε πληροφορίες, περιεχόμενο και Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, υπερσυνδέσμους ή άλλα μέσα σύνδεσης (όπως συνδέσμους ή κουμπιά) που επιτρέπουν στον χρήστη: πρόσβαση σε Ιστοσελίδες ή δικτυακές πύλες που ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτους (οι «Διασυνδεόµενοι δικτυακοί τόποι»).

Η Ιστοσελίδα της Thebarberlist δεν προσφέρει ούτε παρέχει προς πώληση με κανένα τρόπο τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα της από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε εγκρίνει, εποπτεύει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο τα περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες και οποιοδήποτε υλικό οποιασδήποτε φύσης στους Διασυνδεόµενους δικτυακούς τόπους, επομένως ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλοήγηση σε αυτούς.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να δείτε και να εκτυπώσετε αντίγραφα της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε πληροφοριών, εικόνων και άλλου περιεχομένου (εκτός από τα Περιεχόμενα που δημιουργούνται από τον Χρήστη) που δημοσιεύονται εκεί («Υλικό») τηρώντας αυστηρά τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα και το Υλικό μπορούν να εμφανίζονται, να εκτυπώνονται, να χρησιμοποιούνται, και να αναφέρονται για προσωπική και μη εμπορική χρήση και υπό τον όρο ότι έχει δοθεί στην Thebarberlist η ανάλογη αναγνώριση.

Τίποτα στην παραπάνω άδεια δεν μπορεί να επηρεάσει ή να περιορίσει τα ηθικά δικαιώματα ενός δημιουργού στο Υλικό.

Επιφυλασσόμαστε ρητά όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα και το Υλικό, η χρήση των οποίων υπόκειται στους περιορισμούς που περιγράφονται στη συνέχεια. Δεν μπορείτε:

-να αφαιρέσετε τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που περιέχονται στο Υλικό και / ή

-να χρησιμοποιήστε το Υλικό της Ιστοσελίδας κατά παράβαση οποιουδήποτε copyright, δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ή αποκλειστικού δικαιώματος ιδιοκτησίας δικό μας ή τρίτων και / ή

-να χρησιμοποιήσετε ή να κάνετε άλλους να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα ή λογισμικό για την εξαγωγή περιεχομένου ή δεδομένων από την Ιστοσελίδα μας (μέσω του αποκαλούμενου «screen scraping», δηλαδή αναζήτηση και συστηματική λήψη δεδομένων) εκτός αν εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος έχει συνάψει απευθείας μαζί μας γραπτή συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης που επιτρέπει ρητά μια τέτοια δραστηριότητα και / ή

-η αναπαραγωγή, τροποποίηση, έκθεση, δημοσίευση, διανομή, μετάδοση, διάδοση, οικειοποίηση με τεχνικές framing (ή η δημιουργία για τον σκοπό αυτό άλλων περιβαλλόντων περιήγησης ή τοπικών δικτύων) ούτε η κοινοποίηση ή διάδοση σε τρίτους ή η εκμετάλλευση αυτής της Ιστοσελίδας και / ή του Υλικού της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας με συμβόλαιο χρήσης.

 1. Εμπορικά Σήματα

Διατηρούμε ρητά όλα τα δικαιώματα στο domain name www.thebarberlist.gr και όλους τους συναφείς τομείς και υποτομείς στο όνομα «Thebarberlist», στο λογότυπο, τα σήματα Υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα ή / και τα εμπορικά σήματα. Άλλα εμπορικά σήματα, προϊόντα και εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες και τους δικαιοπάροχους τους, οι οποίοι παραμένουν αποκλειστικοί δικαιούχοι των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας

Θα μπορείτε να δημιουργείτε συνδέσμους σε οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας μας για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν σας δημιουργεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα. Για λόγους σαφήνειας, στην Διασυνδεόμενη Ιστοσελίδα δεν πρέπει να περιλαμβάνεται περιεχόμενο για ενήλικες ή παράνομο υλικό ή άλλο προσβλητικό, παρενοχλητικό ή άλλο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απαράδεκτο περιεχόμενο.

Δεν επιτρέπονται σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας που να υπονοούν οποιουδήποτε είδους ανύπαρκτη σύνδεση, έγκριση ή υποστήριξη από εμάς. Δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές framing ή άλλες τεχνικές για να αφαιρέσετε ή να αποκρύψετε καταχωρίσεις διαφημίσεων, ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν επιτρέπεται να υπαγάγετε την Ιστοσελίδα μας σε άλλες ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τεχνικές framing ή δημιουργώντας άλλα περιβάλλοντα πλοήγησης ή τοπικά δίκτυα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την συγκατάθεση σε υπερσυνδέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 1. Περιεχόμενο τρίτων και εξωτερικές ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει διαφημίσεις που αποστέλλονται από τρίτους. Αυτοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και είναι υποχρέωσή τους να διασφαλίσουν το ότι οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε διαφημίσεων τρίτου μέρους.

Η Ιστοσελίδα μας και / ή το Υλικό ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των Συνεργατών μας). Μπορείτε να αποφασίσετε με δική σας ευθύνη αν θα επισκεφθείτε μια εξωτερική ιστοσελίδα. Δεν είμαστε άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, την ορθότητα ή τις απόψεις που εκφράζονται σε τέτοιες ιστοσελίδες ούτε για την ποιότητα των προσφερόμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οι σύνδεσμοι δεν συνεπάγονται καμία σύνδεση ή συσχέτιση ανάμεσα σε εμάς ή την Ιστοσελίδα μας και τέτοιες ιστοσελίδες.

Μέσω της επικοινωνίας μας μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες από εξωτερικές ιστοσελίδες. Το υλικό που προέρχεται από εξωτερικές ιστοσελίδες θα αναγνωρίζεται ως τέτοιο και ενδέχεται να διαθέτει σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα της προέλευσης. Δεν ευθυνόμαστε για στοιχεία που περιέχονται σε εξωτερικές ιστοσελίδες ή που προέρχονται από τους παραπάνω συνδέσμους κατά την επικοινωνία μας, καθώς και για οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων που τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να κάνουν.

Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου κατά την επικοινωνία μας δεν συνεπάγεται καμία έγκριση της ιστοσελίδας προορισμού. Μπορείτε να αποφασίσετε με δική σας ευθύνη για τη χρήση συνδέσμων προκειμένου να επισκεφθείτε εξωτερικές ιστοσελίδες.

Υπενθυμίζουμε ότι με τη χρήση εξερχόμενου συνδέσμου από την Ιστοσελίδα μας για να επισκεφτείτε άλλη ιστοσελίδα, οι Όροι και οι Πολιτικές μας (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies) δεν θα ισχύουν πλέον. Η πλοήγησή σας και οι αλληλεπιδράσεις σας με άλλες Ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τις δικές μας, υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους και πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Πριν επισκεφτείτε αυτές τις σελίδες παρακαλείστε όπως ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις πολιτικές τους.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TΩΝ ΜΕΛΩΝ
 2. Γενικά

Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στην Υπηρεσία και να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη παροχή άδειας χρήσης της Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλήψεις του στην Πλατφόρμα.

Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τα προσωπικά τους δεδομένα και την προσωπικότητά τους και να μην προσβάλλουν αυτά με την ανάρτηση σχολίων, πληροφοριών και εν γένει με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους στην Υπηρεσία.

Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στη Thebarberlist κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας. Τα Μέλη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι:

 • Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων , την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και τυχόν άλλες πολιτικές και αποδέχεται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Σε περίπτωση που τρίτος ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους (εξουσιοδοτημένος Χρήστης) ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χορήγηση των δεδομένων του Μέλους, στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και των συγκαταθέσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που χορηγεί.
 • Με δική τους ευθύνη και δαπάνες θα λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα μας αποζημιώσουν τη Thebarberlist πλήρως, από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα αυτά ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών Όρων, των δηλώσεων του και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της Thebarberlist (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράληψης των υπηρεσιών που είναι παράνομη.

Τα Μέλη επιβεβαιώνουν ότι είναι σε νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία και να δημιουργήσει δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν και ρητά συναινούν και αποδέχονται ότι η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και κάθε πράξη/ παράληψη δεσμεύει το ίδιο το Μέλος αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε ενέργεια ή/και παράληψη του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη αναφορικά με την Υπηρεσία τυγχάνει της εγκρίσεως και αποδοχής τους και συνεπώς δεσμεύει τα Μέλη και παράγει για αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 1. Ειδικότερες υποχρεώσεις Μελών

Κάθε Επιχείρηση διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών) που εμφανίζονται στο Προφίλ της στην Πλατφόρμα.

Οι Επιχειρήσεις καθιστούν σαφές και δεσμεύονται ότι οι Πληροφορίες θα είναι σε κάθε περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές και ότι είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνες για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των Πληροφοριών. Οι πληροφορίες των Επιχειρήσεων αποτελούν την κατά το νόμο πρόσκληση των Χρηστών σε σύναψη Σύμβασης και συνεπώς προσδίδουν στην Επιχείρηση τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.

Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τις οποίες προβάλουν και σε περίπτωση που μια Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της βάση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο, η σχετική Επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει αμέσως το Χρήστη.

Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια ή έχουν λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την ασφαλή και σύννομη παροχή αυτών. Απαγορεύεται η προβολή στην Πλατφόρμα υπηρεσιών που παραβιάζουν νομικές διατάξεις ή τα χρηστά ήθη.

ΟΙ Επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να δίνουν αληθή και νόμιμα στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και να ενημερώνουν πλήρως και σαφώς αναφορικά με το είδος, τρόπο, χρόνο και χώρο παροχής τους.

Κείμενα και εικόνες που αναρτώνται στο Προφίλ τους δε θα πρέπει να θίγουν την τιμή, προσωπικότητα, υπόληψη, δεδομένα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ψευδής, χυδαίες, συκοφαντικές, προσβλητικές, πληροφορίες που να παραπλανούν τους Χρήστες ή να προσβάλουν τρίτους

VII. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Διαφημίσεις

Η Thebarberlist διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies της Thebarberlist, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Η Thebarberlist διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Είναι ευθύνη των διαφημιζόμενων να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τους και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της Thebarberlist. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για την κοινότητά του Δικτυακού Τόπου και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με τη Thebarberlist ή τον Δικτυακό Τόπο. Η Thebarberlist μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

 1. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές της Thebarberlist. Η Thebarberlist δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Thebarberlist δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το thebarberlist.gr παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Thebarberlist σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο

 1. Social Media

Οι επισκέπτες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν τη Thebarberlist μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, instagram, (Social Media) για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει η Thebarberlist μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί.

VIII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Thebarberlist είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της Πλατφόρμας και των λοιπών υπηρεσιών της Πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν. Η Thebarberlist παραχωρεί δια της παρούσας στο Χρήστη και στην Επιχείρηση το δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών της σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η Thebarberlist κατέχει και θα διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των Λογισμικών της, προγραμμάτων της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχει σχεδιαστεί, του μοντέλο, των αλγορίθμους, πληροφοριών και υλικών της, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την Υπηρεσία και των Λογισμικών της, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των Λογισμικών της, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στην εμπορική ονομασία Thebarberlist, στο εμπορικό σήμα Thebarberlist και στο δικτυακό τόπο thebarberlist.gr και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (γ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στο Χρήστη/ Επιχείρηση μέσω της Υπηρεσίας.

Όλο το περιεχόμενο στο δικτυακό τόπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό (“Περιεχόμενο”), είναι ιδιοκτησία της Thebarberlist εκτός από τις Πληροφορίες της Επιχείρησης οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας των Επιχειρήσεων με εξαίρεση τις αξιολογήσεις. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου στο δικτυακού τόπου, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Thebarberlist που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτόν. Το λογισμικό, που διατίθεται στην Πλατφόρμα, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

Περιορισμοί της Άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας αναφέρονται στην Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης παραχωρεί στη Thebarberlist το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών του Χρήστη που συνάγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας, και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη για δικούς της εμπορικούς λόγους. Ο Χρήστης και αντίστοιχα η Επιχείρηση διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στα δεδομένα τους και με την εγγραφή τους στην Υπηρεσίας χορηγούν στη Thebarberlist άδεια χρήσης των δεδομένων τους για τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Μελών που συλλέγεται από τη Thebarberlist, το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας από αυτή, τους αποδέκτες των δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο τυχόν διαβιβάζονται σε αυτούς, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών αναφορικά με τα δεδομένα του, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ενιαίο με αυτό σύνολο.

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 2. Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας στον Χρήστη .

 1. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 1. Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως της Μυτιλήνης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Τα Μέλη και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες τους οφείλουν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
 2. Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:
 • 2.1 Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας για σκοπό άλλον από την εξεύρεση κατάλληλων υπηρεσιών κουρείου.
 • 2.2 Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Υπηρεσίας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.
 • 2.3 Η πρόσβαση στην Υπηρεσία με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Υπηρεσία και το Λογισμικό της Υπηρεσίας.
 • 2.4 Η χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους.
 • 2.5 Η πώληση, μίσθωση, διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση της Άδειας πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται δυνάμει της Άδειας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.
 • 2.6 Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες.
 • 2.7 Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και Πληροφοριών τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Υπηρεσίας, και για τη φήμη και την υπόληψη της Thebarberlist των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των άλλων Μελών της Υπηρεσίας.
 • 2.8 Η ανάρτηση μηνυμάτων, Πληροφοριών, Εγγράφων και άλλων δεομένων και στοιχείων καθώς και η χορήγηση οποιονδήποτε δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο.
 • 2.9 Οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα της Thebarberlist, των Συνεργατών της ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των λοιπών Μελών της Υπηρεσίας ή μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.
 • 2.10 Η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λάβει γνώση από τη χρήση της Υπηρεσίας, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.
 • 2.11 Δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, προωθεί πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Όρους Χρήσης, είναι διαφημιστικό, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της Thebarberlist.
 • 2.12 Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.
 • 2.13 Η εισαγωγή στην Υπηρεσία, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – Λογισμικών (software) τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Υπηρεσίας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Υπηρεσία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους Χρήστες.
 • 2.14 Η καθοιονδήποτε τρόπο χρήση της Υπηρεσίας, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της Υπηρεσίας.
 • 2.15 Η παραχώρηση άδεια χρήσης, μεταπώληση, εκμίσθωση, leasing, εκχώρηση, υπεργολαβία και η καθοιονδήποτε τρόπο διάθεση της Υπηρεσίας σε τρίτους για οιανδήποτε χρήση και σκοπό, πλην, των ρητά επιτρεπόμενων χρήσεων αυτής δυνάμει της παρούσας.
 • 2.16 Η αποσυμπίληση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του Λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή μέρος αυτού ή/και η καθ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.
 • 2.17 Η σύνδεση της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε προϊόν/ Υπηρεσία των Μελών, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Thebarberlist.
 • 2.18 Οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων Μελών να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων Μελών, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.
 • 2.19 Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας.
 • 2.20 Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας της Υπηρεσίας και των συστατικών της που περιγράφονται στο παρόν.
 1. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράληψή του συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στη Thebarberlist, οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Thebarberlist .